naar top
Menu
CC De Kollebloem

Privacyverklaring lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands

Het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands behandelt je persoonsgegevens met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Want we vinden de bescherming van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring willen we je uitleggen hoe we met uw gegevens omgaan.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands je kan herkennen, rechtstreeks of onrechtstreeks. Met je naam of rijksregisternummer weten we onmiddellijk (rechtstreeks) dat jij het bent, maar ook met een combinatie van je adres, leeftijd en geslacht (onrechtstreeks) kunnen we je herkennen. Daarom zijn ook dat persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn dus alle gegevens die we op de een of andere manier aan je kunnen koppelen, zoals je e-mailadres, je telefoonnummer of zelfs je IP-adres (het internetadres van uw computer).

2. Wat is die Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Die 'AVG' is de nieuwe Europese privacywet.

Vroeger beschermde de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’, veel beter bekend als de ‘privacywet’, je persoonsgegevens.  Sinds 25 mei 2018 is die oude privacywet vervangen door een nieuwe Europese privacywet. De media gebruiken vaak de Engelstalige benaming: GDPR of voluit General Data Protection Regulation. In het Nederlands is dat AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Die wetgeving handelt dus nog altijd over de ‘verwerking’ van persoonsgegevens. De term ‘verwerking’ is volgens die wetgeving trouwens een erg breed begrip. Alles wat wij met je persoonsgegevens doen, zijn ‘verwerkingen’: ze opslaan, raadplegen, doorsturen, ordenen, verspreiden, bijwerken, enzovoort.

3. Wie heeft er allemaal toegang tot uw persoonsgegevens?

Het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat wil zeggen dat wij bepalen welke gegevens we verzamelen en waarvoor.  In juridische termen bepalen wij dus het ‘doel van de verwerking’. Maar dat betekent niet dat iedere medewerker van het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands zomaar toegang heeft tot alles. Je persoonsgegevens komen enkel bij de diensten en de medewerkers die ze nodig hebben voor hun werk.

Ook andere bedrijven en organisaties kunnen gegevens verwerken in opdracht van ons. Met al die verwerkers maken we afspraken, om zo te verzekeren dat ze dezelfde privacystandaarden gebruiken.

Soms is het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands niet de enige ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij gedeelde projecten met andere organisaties. Vaak zijn we ook wettelijk verplicht om bepaalde gegevens door te sturen naar andere overheden, zoals de Vlaamse of de Federale overheid. En we wisselen regelmatig ook persoonsgegevens uit met andere overheden en organisaties om u te ondersteunen en automatisch bepaalde diensten en voordelen toe te kennen waarop u wettelijk recht hebt. Zo kunnen we je nog beter van dienst zijn.

We zullen je persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan anderen. We doen dat alleen als je ons op voorhand daarvoor toestemming verleent of als er een wet is die ons daartoe verplicht. We hebben dan een duidelijke juridische basis.

4. Verwerkingsgronden: de juridische basis om 'rechtmatig' persoonsgegevens te verwerken.

Het lokaal bestuur gebruikt je persoonsgegevens dus nooit zomaar. We doen dat alleen voor doelen waarvoor we een duidelijke juridische basis hebben, ook wel de 'rechtmatigheid' genoemd. In de wetgeving noemen ze dit 'verwerkingsgronden'. De vier belangrijkste zijn:

1.      Je geeft ons toestemming om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. We zullen je eerst goed informeren over wat die toestemming betekent, hoe je uw toestemming eenvoudig weer kunt intrekken, met wie we je gegevens zullen delen en hoelang we van plan zijn om uw gegevens bij te houden. Zo kunt u uw toestemming met kennis van zake geven.

Een voorbeeld: Je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief.

2.      We verwerken je persoonsgegevens, omdat je een overeenkomst bent aangegaan met het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands.

Een voorbeeld: Je doet een beroep op de diensten van de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO). Dan sluit je daarvoor vooraf een overeenkomst. Voor de uitvoering van deze overeenkomst hebben we bepaalde persoonsgegevens nodig.

3.      We verwerken je persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of opdracht uit Europese wetgeving, Federale wetten of Vlaamse decreten en hun bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Een voorbeeld: De dienst burgerzaken is verplicht om gegevens van iedere Puurs-Sint-Amandsenaar op te nemen in het bevolkingsregister.

4.      We gebruiken je gegevens om een taak van algemeen belang te vervullen of om een opdracht van openbaar gezag uit te voeren.

Een voorbeeld: Het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands geeft onder bepaalde voorwaarden gratis huisvuilzakken om medische en/of financiële redenen. Er is geen wet die ons dat verplicht. Het lokaal bestuur doet dit in het algemeen belang.

5. Welke rechten hebt u?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgt er ook voor dat je een aantal rechten krijgt bij de verwerking van persoonsgegevens.

5.1. Recht op inzage en gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. Het lokaal bestuur zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. De GDPR schrijft wel voor dat de vraag zeer gericht en precies moet zijn. Het lokaal bestuur kan een antwoord op zulke vragen wel beperken omwille van openbare veiligheid, strafrecht, beroepscodes, algemeen belang, economisch en/of financieel belang.

Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig nog eens met twee maanden verlengd worden. Het gemeentebestuur stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

Je mag ook persoonsgegevens zelf aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen, maar als je dat wil en als het technisch mogelijk is, doen we die overdracht voor jou.

5.2. Recht op verbetering
Merk je dat het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands foute of onvolledige persoonsgegevens over je heeft? Je hebt steeds het recht om ze te laten verbeteren.

5.3. Recht om vergeten te worden
In een aantal gevallen heb je het recht om je gegevens te laten wissen. Dat kan bijvoorbeeld:

  • als we je persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze eerst verwerkten
  • als we je toestemming nodig hebben om ze te verwerken en u beslist om je toestemming in te trekken
  • als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten   
  • als wij, ondanks al onze inspanningen, je persoonsgegevens toch op een onrechtmatige manier zouden verwerken
  • als we wettelijk verplicht worden om je gegevens te verwijderen

Opgelet. Vaak zijn we verplicht om je gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren en kunnen we dus niet, of maar gedeeltelijk, voldoen aan jouw wens om vergeten te worden. Je kan bijvoorbeeld niet geschrapt worden uit het bevolkingsregister.

5.4. Het recht op bezwaar
Je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.

6. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen of heb je vragen, klachten en opmerkingen?

Je kan jouw rechten uitoefenen of vragen, klachten en opmerkingen formuleren door een brief of e-mail te sturen naar onderstaande contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming (Data Protection Officer).

Data Protection Officer
Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands
Hoogstraat 29
2870 Puurs-Sint-Amands
info@puursam.be

U hebt ook altijd het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, de opvolger van de privacycommissie.